Kiinnitys- ja asennusohjeita

1. Jakorasioiden asennus puualustaan ja muihin palaviin rakennusmateriaaleihin

VdS-ohjesäännön 2023 mukaan palaviin alustoihin saa tehdä sähköasennuksia sekä johtimien kytkentöjä vain liittimien kanssa sopiviin DIN VDE 0606 ja DIN EN 60670 mukaisiin sähköasennusrasioihin ja -koteloihin. Syynä tähän on asennuspintaan nähden suljetut kotelot sekä standardin suuret turvallisuusvaatimukset tulenkestävyyden suhteen. Esimerkkejä: kokonaiset puutalot, puisia rakennuselementtejä sisältävät talot, puiset rakennusmateriaalit tai muut palavat materiaalit, palavaa materiaalia olevat levyseinät, mutta myös muoviset lämmön- ja ääneneristysmateriaalit.  

els-asennusjärjestelmien kaikki tuotteet täyttävät nämä vaatimukset.

2. Asennusmateriaalien halogeenittomuus

Tällä hetkellä ei ole yhtään DIN VDE-määräystä, jossa olisi ehdottomasti vaadittu halogeenittomien asennusmateriaalien käyttöä. 

Palotapauksessa vähemmän myrkylliseen haitta-ainemäärään perustuen standardissa DIN VDE 0100-718 on kuitenkin halogeenittomien käytöstä kirjattu muutamia poikkeuksia (helpotuksia) määritettyyn asennustapaan. Nämä poikkeukset ovat hyvin erikoislaatuisia ja niitä ei yksityiskohtaisesti kuvata. Usein kuitenkin valtion rakennusmääräyksissä tai muissa julkisen alueen rakennusluvissa tietyille alueille (pelastustiet, hissit) vaaditaan halogeenittomia asennusjärjestelmiä. Näillä alueilla korkealaatuisten, halogeenittomien materiaalien käyttö on todella järkevää. Syynä on ihmisten ja omaisuuden parempi suojaus tulipaloissa, koska halogeenittomat materiaalit ovat palotapauksessa hyvin vähän savuavia, myrkyllisten palokaasujen määrä vähenee minimiin eikä ilmaan vapaudu syövyttäviä kaasuja, jotka sammutusveden kanssa reagoidessaan voivat muodostua suolahapoksi. Omaisuusvahingot rakennuksissa ja irtaimistossa vähenevät.

Näihin alueisiin Spelsberg tarjoaa täysin halogeenittomia els-asennusjärjestelmiä (paitsi HW, KD).

3. Ulkoasennus – asennus ulos – kosteat ja märät alueet ja tilat

3.1 Perusteet
Yksi komponenttien valintaperuste kohteeseen on aina valmistajan ilmoittamat tiedot tuoteominaisuuksista. Näitä ominaisuuksia on verrattava aina kulloinkin voimassa olevien asennusmääräyksiin. Asentajan on tarvittaessa pidettävä huoli, että paikalliset olosuhteet otetaan huomioon ja tehtävä lisäksi tarvittavat suojatoimenpiteet. Seuraavaksi tarkemmin huomioitavista asioista. 
3.2 Suojaus UV-säteilyltä
UV-säteily voi aiheuttaa eri muoveissa vakavia rakenteellisia vaurioita aina niiden hajoamiseen asti. Siksi polystyreeniä (PS) olevia tuotteita ei saa käyttää ulkoalueilla. Tähän käyttötarkoitukseen Spelsberg on kehittänyt iQ-sarjan tuotteet. Näissä tuotteissa käytetään materiaalia, joka kestää erittäin hyvin UV-säteilyä. Standardin DIN 53 387 (korvattu standardilla DIN EN ISO 4892-2) mukaisessa 1000 tunnin testissä säänkestävyydestä tämä materiaali sai loistavan tuloksen. Myös UL 746 C:n mukaisesta säänkestävyyden testissä tämä materiaali selviytyi ilman ongelmia. 
3.3 Suojaus korkeilta lämpötiloilta
Sähköiset kojeet tuottavat käytössä hukkatehoa. Spelsbergin valmistamista koteloista tarkastetaan hyväksyntätarkastuksessa koteloon maksimissaan asennettava hukkateho. Tähän on luettelossa olemassa yksityiskohtaiset taulukot, joissa on ympäristölämpötila ja asennustapa otettu huomioon. Kojeet mitoitetaan ympäristölämpötiloihin, jotka voivat olla -25 °C ja +35 °C lämpötilojen välillä (24 tunnin keskiarvo). Lyhytaikainen lämpeneminen +40 °C lämpötilaan ei tuota ongelmia. Vaikka esimerkiksi Spelsbergin iQ-tuotteet soveltuvat -40 °C aina +80 °C lämpötiloihin, on kotelon varustelun suunnittelussa otettava huomioon kojeista, kuten johtosuojasta, vikavirtasuojasta ja varokkeista valmistajan ilmoittamat tiedot ja kyseisen tuoteturvallisuusstandardin ohjeet. Auringonsäteily tai muut lämpölähteet voivat nostaa sen lisäksi kotelon sisälämpötilaa ei halutulla tavalla ja siksi niitä on ehdottomasti vältettävä. Sähköisten kojeiden turvallinen toiminta ei tällöin ehkä enää ole taattu. 
 
DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):
522.1.2 Kaapeli- ja johtolaitteistoja sekä niiden tarvikkeita saa asentaa tai liikuttaa vain ympäristölämpötiloissa, jotka ovat kyseessä olevan tuotestandardin tai valmistajan ilmoittamien raja-arvojen sisällä. 
3.4 Suojaus kemiallista vaikutuksilta
Asennettaessa alueille, joiden ympäristössä on ilmassa haitta-aineita, tuotteen soveltuvuutta voidaan joutua rajoittamaan. Sopivuus on katsottava taulukosta ”Materiaalien ominaisuudet”. iQ-tuotteet ovat mineraaliöljyn, kasvi- sekä eläinrasvojen kestäviä.  
3.5 Suojaus kondenssivedeltä
Mitä tiiviimmin kotelot, kuten jakorasiat tai moduulikotelot, on asennettu, sitä varmemmin on odotettavissa kondenssiveden muodostumista. Näin on varsinkin paikoissa, joissa vallitsee voimakkaasti vaihtelevat lämpötilat. Tätä ilmiötä vahvistaa hukkateho, jota syntyy koteloissa olevista kojeista. Lämpötiloissa vallitsevien erojen vuoksi syntyy eroja myös paineolosuhteissa, mikä johtaa siihen, että kotelo lämpötilan vaihtuessa imee kotelo ilmaa sisäänsä. Lämpötilan seuraavan kerran kohotessa ilmassa oleva kosteus tiivistyy vetenä kotelon kylmälle pinnalle, esimerkiksi kanteen. Koska tämä prosessi on vain rajoitetusti käänteinen, kerääntyy vesi koteloon. Koska tämä ilmiö esiintyy useaan kertaan, osittain jopa päivittäin, sisälle voi kertyä huomattava määrä vettä. Jos tämä kotelo on varustettu korkeammalla suojausluokalla, ei se enää päästä vettä ulos ja näin hyvä tiiviys vaikuttaa tässä jopa negatiivisesti. Seurauksena on vaurioita. Standardin DIN VDE 0100-520 mukaan on huolehdittava vedenpoistosta, mikäli vettä voi kerääntyä tai tiivistyä kaapeli- ja johtojärjestelmien sisälle. Spelsbergin eri tuoteryhmien jakorasioissa on takapinnoissa tai asennuspinnoissa auki murrettavat aukot kondenssivedelle. Ne on avattava niin, että ne asennustilassa ovat kotelon alapuolessa ja 2 mm etäisyydellä seinästä, jotta mahdollinen kondenssivesi pääsee valumaan ulos. Tämä pätee vain sillä ehdolla, ettei kosketus- tai vierasainesuojaukselle on asetettu korotettuja vaatimuksia (> IP 2x tai pölysuojaus). Jos kotelolle on asetettu samanaikaisesti vaatimukset kosketussuojauksesta tai vierasainesuojauksesta, esimerkiksi IP 3X, suosittelemme els-tuuletusventtiilien käyttöä. Niitä on saatavissa koossa M20, ja ne asennetaan kotelon kylkiin kaapelin läpivientiaukkoihin. Oikein käytettynä tuuletusventtiilit saavuttavat jopa IP X4 roiskevesisuojauksen. Suositeltavaa on niiden käyttö niin, että se sallii niin sanotun ”hormi-ilmiön”. 
Suurempiin suojausluokkiin voidaan käyttää paineentasauselementtiä (IP68).
 --> Tältä pohjalta tarkasteltuna ainoa els-tuote, joka voi estää kondenssiveden muodostumisen täydellisesti, on Abox XT, sillä tässä kotelossa ei ole lainkaan ilmaa valuhartsitäytteen vuoksi. 
3.6 Suojaus sateelta/lumelta (vedeltä)
Standardin DIN EN 60529 mukaan tehtäviä testejä suojausluokasta käytetään vertailevina tarkastuksina ja ominaisuuksien luokitukseen. Tarkastukset kestävät vain muutamia minuutteja, eivätkä pysty jäljittelemään sateista/lumista säätä tai painevedellä tehtyä pesua. Tämän lisäksi paikalliset olosuhteet voivat olla niin erilaisia, ettei yleistä testiä säänkestävyydestä voida määrittää. Tästä syystä myös kyseisen asennustilanteen asennusmääräykset on ehdottomasti otettava huomioon.
 
DIN VDE 0100-520:
522.3.1 Kaapeli- ja johtolaitteistot on valittava ja asennettava niin, ettei veden tiivistyminen tai sisään pääseminen voi aiheuttaa vahinkoja. DIN VDE 0100-712: Aurinkosähkölaitteistot 712.522.8.3 Odotettavissa olevat ulkoiset vaikutukset, kuten tuuli, jäänmuodostus, lämpötilat ja auringonsäteily, on otettava huomioon.  
3.7 Suojaus patoutuvalta vedeltä (jäätyminen)
Asennuksessa, jota ei ole suojattu sateelta, kerääntyy usein sen pintoihin ja syvennyksiin vettä. Jos vesi ei pääse esteettä valumaan pois ja alhaisissa lämpötiloissa tämä vesi voi jäätyä alkaa muodostaa jään patoutumista sekä aiheuttaa koteloon ylimääräistä ei haluttua mekaanista kuormitusta. Se voi johtaa pahimmillaan kotelon vaurioitumiseen.  
DIN VDE 0100-712:
712.522.8.3 Odotettavissa olevat ulkoiset vaikutukset, kuten tuuli, jäänmuodostus, lämpötilat ja auringonsäteily, on otettava huomioon. Siksi tällaisessa asennuksessa on pidettävä huoli siitä, että kotelot on suojattu suojakatoksella (katso 3.6). 
Tämä suojakatos voi
• olla jo olemassa rakenteellisista syistä,
• asentaja voi tehdä sen itse,
• voidaan toteuttaa Spelsbergin lisätuotteilla
3.8 Suojaus kasveilta ja/tai homekasvustolta
Sähköasennuksessa käytettävät muovit ovat orgaanisia materiaaleja. Siksi vaara kasvien, levien tai homeen aiheuttamasta vahingosta on myös otettava huomioon.  
DIN VDE 0100-520: 
522.9.1 Jos kokemuksen tai odotusten mukaan kasvit ja/tai homekasvusto voivat synnyttää vaurioita, on kaapeli- ja johtolaitteistot valittava sen mukaisesti tai on suunniteltava tähän sopivat suojatoimenpiteet. Huomautus: On valittava asennustapa, joka sallii riittävän suuren etäisyyden tällaiseen kasvustoon (katso kappale 529). 
Lyhyesti:
Edellä mainitut tilanteet huomioon ottaen ulkoalueella tarvitaan ehdottomasti suojattua asennusta, mikä on myös asennusstandardeissa kattavasti kuvattu. Kojeiden varma toiminta voidaan vain näin taata.
 
Huomautus ulos tulevista asennuksista, UV-kestävyydestä:
Kotelointiluokkaa ja UV-kestävyyttä koskevat tiedot nähdään usein ainoana ohjeistuksena ulkona tehtäviin asennuksiin. Mutta ulkoasennuksissa on muillakin tekijöillä, kuten absoluuttisella lämpötilalla, lämpötilavaihtelujen tiheydellä, ilmankosteudella ja erityisesti kemiallisilla vaikutuksilla, olennainen merkitys. UV-säteilyn vaikutusten ohella on ulos asennettaessa odotettavissa pääasiassa kemiallisten vaikutusten aiheuttamia vahinkoja. Siksi on huoltoasemien, kemian tehtaiden, jäteasemien, kompressorien, selkeytyslaitosten, jne. ulkoalueet mietittävä sähköasennusten osalta erityisen tarkasti.


4. Kaapeleiden asennus betoniin

Usein käytettävän suojavaipallisen NYM/MMJ-kaapelin saa asentaa valuun. Poikkeuksena on käyttö kaadetussa, tärytetyssä ja sullotussa betonivalussa. NYY/XMK-vahvavirtakaapelia saa kuitenkin VDE 0276 mukaan käyttää ilman rajoituksia betonivalussa, kun NYM-kaapeliin nähden selvästi suurempia minimitaivutussäteitä noudatetaan.

5. Sähkötuotteiden suojausluokat

Luokituksen tarkoituksena ei ole ilmoittaa sähkötarvikkeen turvallisuustasoa. Se on pelkästään ilmoitus toimenpiteistä, joilla turvallisuus saavutetaan. Suojaluokan I sähkötuotteet ovat tuotteita, joissa suojaus sähköiskulta ei perustu vain peruseristykseen. Lisäsuojaus saadaan aikaan siten, että osat yhdistetään kiinteän asennuksen suojajohtimeen siten, että peruseristyksen pettäessä siihen ei voi jäädä jännitettä. Suojaluokan II sähkötuotteet ovat tuotteita, joissa suojaus sähköiskulta ei perustu vain peruseristykseen, vaan joissa on lisäksi tehtyjä suojatoimenpiteitä kuten kaksinkertainen eristys tai vahvistettu eriste. Suojajohtimelle ei ole kytkentämahdollisuutta. Suojaluokan III sähkötuotteet ovat tuotteita, joissa suojaus sähköiskulta perustuu suojajännitteeseen (SELV1=engl. Safety Extra Low Voltage) ja joissa ei tuoteta suojajännitettä suurempia jännitteitä. Kaikki muovia olevat tyhjät els-kotelot vastaavat suojausluokkaa II, metalliset/metallipinnoitteiset kotelot on tarkoitettu suojajohtimen liitäntään ja vastaavat suojausluokkaa I.

6. Kotelointiluokat DIN EN 60529 (VDE 0470-1) mukaan

Vastaava kotelointiluokka todistetaan tehtaan omassa testilaboratoriossa. Tarkastukset suoritetaan DIN EN 60670-1, DIN EN 61439-1 ja DIN EN 62208 (tyypin mukaan) mukaisesti. IP-koodin ensimmäinen numero kuvaa kotelon suojauksen vaarallisten osien kosketusta vastaan ja kiinteiden vierasaineiden tunkeutumiselta. 

IP-suojausluokkien selitykset:

Vertailutaulukko IP-koodin ja NEMA-tyyppien välillä

Spelsberg-tuotteet, joissa NEMA-kotelointiluokka:

Els-tuotteetNema
TK PC-o4X, 12
TK PC-m4X, 12K
TG PC-o

12 (tilauksesta TG PC-o luokassa Nema 4x, 12 mallia)

7. Suojaus mekaaniselta rasitukselta, IK-koodi

Standardin DIN EN 50102 (VDE 0470-100) "Sähkölaitteiden (varustuksen) koteloinnin mekaanisen iskunkestävyyden lujuusluokat (IK-koodi)" mukaan koteloinnilla toteutettu suojausaste mekaanista rasitusta vastaan ilmoitetaan niin sanotulla IK-koodilla. Eri iskuenergia-arvoihin perustuvat IK-koodit löytyvät alla olevasta taulukosta. Yksittäisten els-tuotteiden IK-arvoja koskevat tiedot ovat tuotekatalogista.

IK-koodiIskuenergia [J]
IK00---
IK010,15
IK020,2
IK030,35
IK040,5
IK050,7
IK061
IK072
IK085
IK0910
IK1020

8. els-asennustuotteiden asennusmitat

Yleisimpien tuotesarjojen sisäkorkeus

TuotesarjatABC
Abox / Abox-i[mm][mm][mm]
Abox / Abox-i 0254236---
Abox / Abox-i 040453934
Abox / Abox-i 060 / Abox SL 2,5²494941,5
Abox / Abox-i 100 / Abox SL606052,5
Abox / Abox-i 160 / Abox SL 10²717163,5
Abox / Abox-i 250929284,5
Abox / Abox-i 350 / Abox HA929284,5
Abox 700117,5114106,5
Abox / Abox-i 700 / 1500 / 2400146------
Riviliitinkotelot[mm][mm][mm]
RKK-sarja454540
RK 4/07535345,5
RK 4/12636355,5
RK 4/18, 4/25, 4/34817567,5
RK 4/50, 4/1001039775,5
RKA-sarja / AKi-R117,511490
AK- / AKi-sarja[mm][mm][mm]
AK 03857971,5
AK 05 - 1211110598,5
AK 14 - 42 Plus636355,5
AKi 14 - 70817567,5
AKL- / AKi tyhjä kotelo[mm][mm][mm]
AKL 1 - 4 / AKi 1 - 4117,5114106,5
AKL 2-h - 4-h / AKi 2-h - 4-h194,5191183,5
AKZ- / AKi-Z-sähkömittarikotelot[mm][mm][mm]
AKZ / AKi-Z-mittaritila194,5191183,5
AKZ / AKi-Z-liitäntätila117,511490
SVi tyhjä kotelo[mm][mm][mm]
SVi119111,5---
SVi LQ119111,5---

9. PE/N-erotusliitin

Standardissa DIN VDE 0100-718 vaaditaan, että sähkönsyötön jakokeskukset on tehty niin, että jokaisen yksittäisen lähtevän virtapiirin kaikkien johtimien maata vasten olevan eristysvastuksen helppo mittaus on mahdollista. Virtapiireissä, joissa johdinpoikkipinta-alat ovat alle 10 mm², on tämän mittauksen oltava mahdollinen ilman nollajohtimen irrotusta, esimerkiksi asentamalla nollajohtimen erotusliittimet. Tätä varten on laajennetun kytkentätilan ansiosta riittävästi tilaa tavallisten erotusliittimien asennukseen.

10. Kaapeliläpiviennit ja niiden tiivistysalueet

Holkkitiiviste IP68Kaksoiskalvotiiviste IP66Porraskalvotiiviste IP55Kalvotiiviste IP54
KokoTiivistysalue [mm]Nimellisvääntömomentti [Nm]Tiivistysalue
[mm]
Tiivistysalue
[mm]
Tiivistysalue
[mm]
M122 – 6,52---------
M164 – 102,55 – 9---6 – 10
M206 – 1247 – 125 – 168 – 13,5
M207 – 144---------
M259 – 1669 – 165 – 219 – 18,5
M3211 – 21714 – 2113 – 26,513 – 23
M4016 – 287,5---13 – 2417 – 30
M5021 – 34,58---------
M6332 – 44,59---------

11. Kaapeleiden ulkohalkaisijat poikkipinta-alan mukaan

Kaapelin poikkipinta-ala mm²NYM/MMJ mm ØNYY NYCWY/XMK/MCMK"  mm Ø„„NYCY/MCMK mm Ø
1 x 489-
1 x 68,510-
1 x 109,510,5-
1 x 161112-
1 x 25-14-
1 x 32-15-
1 x 50-16,5-
1 x 70-18-
1 x 95-20-
1 x 120-21-
1 x 150-23-
1 x 185-25-
1 x 240-28-
1 x 300-30-
2 x 1,5101213
2 x 2,5111314
2 x 4121516
2 x 6141617
2 x 10171818
2 x 16202021
2 x 2524--
2 x 35 27--
3 x 1,510,512,513
3 x 2,5111314
3 x 4131616
3 x 6151717
3 x 10181918
3 x 16202121
3 x 252625-
3 x 3528--
3 x 25/16-26,527
3 x 35/35-2827
3 x 50/25-3232
3 x 70/35-32-3536
3 x 95/50-37-4140
3 x 120/70-4243
3 x 150/70-4647
3 x 185/95-5248-54
3 x 240/120-57-6260
3 x 300/15063,68--
4 x 1,51113,514
4 x 2,512,514,515
4 x 414,517,517
4 x 616,51818
4 x 1018,52020
4 x 1623,52323
4 x 2528,52828
4 x 353226-3029
4 x 50-30-3334
4 x 70-34-4037
4 x 95-38-4442
4 x 120-42-5847
4 x 150-59-7152
4 x 185--60
4 x 240--70
4 x 25/16--30
4 x 35/16--30
4 x 50/25--36,5
4 x 70/35--40
4 x 95/50--44,5
4 x 120/70--48,5
4 x 150/70--53
5 x 1,5121515
5 x 2,513,51617
5 x 415,516,518
5 x 6181920
5 x 102021-
5 x 162624-
5 x 2531,5--
7 x 1,51316-
 7 x 2,514,516,5-
19 x 1,5-22-
 24 x 1,5-25-